فارسي

English

 
 

 

 
 
 
 

مشتريان صنايع برق ، الكترونيك و روشنايي

 

 

 

در حال حاضر محصولات شركت بقا بسپار در گستره وسيعي از صنايع برق و الكترونيك و روشنايي مورد استفاده قرار ميگيرد .

 

 

 
 

www.big-co.com

شركت بقا بسپار (سهامي خاص)

www.big-co.ir

تهران - تهرانپارس - خيابان جشنواره - خيابان هليسايي (درختي) - كوچه قاسمي - پلاك 10

www.big-co.co

تلفن : 2177356162 98+

www.big-co.biz

فاكس : 2177349048 98+

نقشه سايت

پست الكترونيكي : info@big-co.com

 

فارسي

English