فارسي

English

 
 

 

 
 
 
 

مراحل درخواست مشتري تا تحويل قطعه

 

 

 

- صدور امكانسنجي براي درخواست مورد نظر

 

- امكانسنجي ساخت قالب : بررسي امكانات طراحي قالب ، تأمين فولاد و قطعات مناسب ماشين كاري مونتاژ و در صورت نياز ساخت قالب تك حفره و نهايتاً برآورد قيمت قالب متناسب با تيراژ و نياز اعلام شده توسط مشتري.

 

- امكانسنجي ساخت مواد : بررسي مواد مورد نياز و امكان تأمين آن - نحوه ساخت كامپاند - نوع اختلاط طراحي كامپاند ، ساخت كامپاند نمونه و ارائه به آزمايشگاه جهت اخذ تأييديه و نهايتاً قيمت كامپاند.

 

- امكانسنجي توليد : بررسي امكان توليد و دستگاه متناسب در زمان سنجي توليد قطعه و نهايتاً برآورد سيكل توليد.

 

- امكانسنجي پس از توليد : بررسي نحوه جداسازي قطعه ، تميز كاري كنترل و جداسازي ، تهيه طرح بسته بندي و لوازم مورد نياز.

 

- بررسي كليه موارد ذكر شده و اعلام قيمت پيشنهادي به مشتري

 

- در صورت تأييد قيمت توسط مشتري ساخت قالب و ضرب آزمايش و تحويل نمونه محصول به مشتري

- در صورت تأييد نمونه ساخت قالب پر حفره و توليد تيراژ مشتري

- شيت كني و كنترل قطعات توليدي

- بسته بندي

- تحويل به مشتري

 
 

www.big-co.com

شركت بقا بسپار (سهامي خاص)

www.big-co.ir

تهران - تهرانپارس - خيابان جشنواره - خيابان هليسايي (درختي) - كوچه قاسمي - پلاك 10

www.big-co.co

تلفن : 2177356162 98+

www.big-co.biz

فاكس : 2177349048 98+

نقشه سايت

پست الكترونيكي : info@big-co.com

 

فارسي

English